வெள்ளி, டிசம்பர் 23, 2011

மிச்சங்கள்..

*
மொட்டை மாடிச்
சதுரக் கற்களில்
பூனையொன்றின் பாதச் சுவடுகள்

மற்றும்

கிளிப் பச்சை நிறத்தில்
கிளி இறகின்
மிச்சங்கள்

*****

2 கருத்துகள்: