புதன், ஏப்ரல் 30, 2014

வட்டமென..


*
இக்கட்டுச் சூழல் எழுப்பும்
சதுரத்தின்
நான்கு மூலையிலிருந்தும்

நெருக்குகிறாய்

வட்டமென குறுகுகிறேன்
நடுவில்

***

1 கருத்து: