செவ்வாய், டிசம்பர் 28, 2010

ஒத்திகை

*
என்
மரணத்தை
ஒத்திகைப் பார்க்கிறது

உன்
மௌனம்

****

2 கருத்துகள்: