செவ்வாய், டிசம்பர் 28, 2010

வட்டத்துள் மௌனிக்கும் எண்கள்..

*
ஆள் இல்லா
கதவுடைய
வீட்டின் எண்கள்

தன்
வட்டத்துள் மௌனமாய்
சேகரிக்கின்றன

வந்து திரும்புவோரின்
எண்ணிக்கையை

****

2 கருத்துகள்: